Många invandrare i kommunala skolan – ett faktum

SKOLAN/NYKÖPING. Tittar idag på Marte Meo med opplærningsvideo på Youtube. Där finns det gott om förslag för förskolepersonal och föräldrar att lära sig av att analysera interaktioner mellan barn och föräldrar eller skolpersonal.

I videon finns det även gott om tydliga exempel på invandrare som saknar förutsättningar till att interagera och öppna upp sig själva i en konstruktiv dialog. I Marte Meo är benämning ett viktigt för att skapa en begreppsvärld åt barnen.

I Nyköpings högstadium Alpha bedrivs för närvarande ett aktivt integrationsarbete. Det finns många ljusa och glada ögonblick att ta tillvara, men personalen kan också berätta om att de inte kan knyta an till alla. Det oroar mig.

Det finns särskilda tolkar som också fungerar som pedagoger och har en viktig roll i undervisningen. De fungerar som slussar för de nyanlända.

Här vore Marte Meo utbildning lämplig liksom för lärare att förstärka resultat som bidrar till att förverkliga läroplanens mål. Anledningen är att Marte Meo inte lägger fokus på språk, utan på en god attityd, rytm och turtagning med mera.

Det finns en hake och det är att komma överens om att bli filmad. I och med att övervakningssamhället är ett nödvändigt ont så är det med rätt ögon sedda en skänk från ovan.

Tänk vad svåra frågor som det går att lösa när föräldrar använder grunden för sina beslut att lämna den kommunala skolan i förmån för friskolor.

  • Varför saknas det samhörighet i skolan?
  • Varför håller inte föräldrarna ihop?
  • Varför saknas det personlig och allmän information i organisationen?
  • Varför är mår barnen illa?

På Franciskus förskola där min dotter går är det 50 procent invandrare och 50 procent svenskar. Där hennes kläder hängs av finns två svenska namn bland åtta invandrare. Hade jag inte frågat förskoleläraren om den faktiska siffran som var 50/50 hade jag haft fel med mina 20/80.

Om särskilda insatser inte sätts in tidigt så växer segregationen då fler föräldrar upptäcker brister i uppföranden som går att lösa så länge man är överens om problembilden.

En del föräldrar upplever också att bristerna med segregationen läggs på dem och deras barn. De vågar inte ifrågasätta i rädsla för att uppfattas rasistiska.

Nu finns en studie ”Elever med utländsk bakgrund i den svenska skolan” där ämnet beskrivs som känsligt. Samtidigt visar studien att de som har en positiv inställning också är de som lättare tar till sig språket.

Detsamma om svenska föräldrar som har en positiv inställning till samhällsansvar inom integration.

Studien är tio år gammal och kan i vissa hänseenden fungera för att förstå dagens komplexa lokala och globala samhällsstruktur där världsdelarna samlas i den digitala verkligheten.

Ämnet är långtifrån enkelt. Vad Islamguiden producerat i broschyren ”Råd och tips till svenska skolan vid mötet med muslimska barn”, vilket ledarsidorna skriver om.

Lärare har en pedagogisk gräns vid 50/50 då de anser att svenska språket blir lidande hos barnen om gruppsammansättningen blir förskjuten.

Nu är det ca 300 barn som står i kö till Alpha och där upplever många att de är långt ifrån segregerade. Mycket beror på att personalen snabbt griper i förebyggande åtgärder. Exempelvis ökade vuxennärvaron när papperskorgar sattes i brand.

Skolverket upplyser att varje elev ska utveckla ”förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.”

Broschyren från Islamguiden håller hårt fast vid sina rättigheter, som diskriminering av etnisk tillhörighet och religionsfrihet, men är helt oförstående för lika värde till kvinnor. Tonen är också att religionen har överhöghet, där Gud ser och hör allt, vilket blir ett klassiskt vapen för utökad social kontroll.